Veterinerlik Fakültesinde Okutulan Dersler Nelerdir?

NEUVET 101 Anatomi I
Veteriner Anatomi alanındaki bilgilerin aktarılması, bu bilgilerle donatılmış veteriner hekimlerin yetiştirilmesi.

NEUVET 103 Organik Kimya
Öğrenciye Organik Kimyanın temel kavramlarını,organik bileşiklerin yapısal özeliklerini,sentezlerini ve temel reaksiyonlarını öğretmek.Bu dersin sonunda öğrencilerin organik bileşiklerin yapısal özeliklerini tanıması ,bu yapıya özgü karakteristik tepkimeleri ve mekanizmalarını yazma becerilerini kazanması beklenmektedir. Ayrıca öğrencinin kazandığı temel organik kimya bilgilerini ilerideki eğitim dönemlerinde ve mesleki yaşamında kullanabilme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.

NEUVET 105 Medikal Biyoloji
Hücre yapısını ve hücresel olayları moleküler düzeyde öğretmek, doku ve organ fonksiyonlarında hücre içi ve hücreler arası sinyal iletiminin önemi ve canlılarda üreme tiplerini öğretmek, vücut sıvı bileşenleri, hücreyi oluşturan yapıları ve bunların görevlerini öğretmek, hücre bölünmesi, hücre döngüsü ve farklılaşmasının kontrol mekanizmalarını öğretmek, hücredeki temel makro moleküllerin metabolizmasını ve canlılarda üreme tiplerinin öğretilmesi.

NEUVET 107 Veteriner Hekimliği Tarihi
Öğrencilerin, üniversiteye, fakülteye ve veteriner hekimliği mesleğine uyumunu sağlamak, Dünyada ve Türkiye’de veteriner hekimliğin tarihsel gelişimine – başka bir deyişle dünü, bugünü ve geleceğine ilişkin bilgiler vererek meslek kimliğinin oluşumuna katkıda bulunmak ve veteriner hekimliğin geleceğine ilişkin öngörü oluşturmak.

TUR 101 Türk Dili
Çağın sürekli ilerleyen şartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören gençlerimize ana dil sevgisini ve bilincini geliştirmek dil düşünce bağlantısını vurgulamak bilimsel alanda üretken, yaratıcı ve ana dilini doğru kullanabilen çağdaş bilgilerle donanmış bireyleri dil ve edebiyat tarihi yönünden aydınlatmaktır.

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
Bu dersin sonunda öğrenci Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı yenileşme sürecini, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna paralel olarak Avrupa’da yaşanan gelişmeleri (Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali gibi), I. Dünya Savaşı ve sonuçlarını, Mondros Mütarekesi ve sonrasındaki gelişmeleri, Mili Mücadele kapsamındaki kongreleri, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin aldığı Misak-ı Milli kararlarını, TBMM Dönemini, Kurtuluş Savaşı’ndaki cepheleri ve Mudanya Ateşkes Antlaşması’nı, Milli Mücadele’de takip edilen Dış Politikayı ve son olarak 1923 Lozan Barış Antlaşması’nı açıklayıp yorumlayabilecektir.

ENG 101 İngilizce
Öğrencilere temel gramer yapılarını ilgili konu anlatımları ve egzersizlerin yardımı ile öğretmek ve belirli bir düzeyde İngilizce okuma- anlama- yazma becerilerini geliştirmek.

COM 101 Bilgisayara Giriş 
Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri; İşletim sistemleri: İşletim sisteminde etkili biçimde çalışabilme, sistemi kişiselleştirme ve yönetme, Yardımcı yazılımların tanıtımı: Arşivleme programları, ses/görüntü oynatıcı programlar, ekran kayıt programları vb. Kelime işlemci programlar: Metin ve sayfa düzenleme, Tablo, resim ve grafiklerle çalışma, form, mektup ve etiket oluşturma. Menü ve araç çubuklarının özelleştirilmesi. Makrolar ve ileri düzey uygulamalar. Elektronik tablolama programları: Elektronik tablolar, rakamlar, sözcükler ve tarih gibi verilerle şablon oluşturma, grafik çizme, matematiksel, mantıksal ve metinsel işlemler yapma, makrolar, standart ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Veri sunum programları: Sunu oluşturma ve düzenleme. Ses, resim, müzik, film v.b nesneler ekleme. Animasyon ve özel efektler. Yayın tasarım programları: Bülten, broşür, kartpostal gibi tasarımlar; teknik diyagram ve çizim programları. Bilgisayar ve internette güvenlik; Bilgisayar ve Etik.

NEUVET 141 Anatomi Preparat Hazırlama Teknikleri
Anatomi dersinde kullanılacak pereperatlar öğrenciye hazırlatılır. Öğrencinin el yeteneği ve becerisi arttırılmaya çalışılır..

NEUVET 102 Anatomi II
Evcil memeli hayvanların sindirim, solunum, boşaltım ve üreme sistemlerine ait iç organlarının yerleşim, normal şekil, tabii duruş ve komşu organlarla olan ilişkilerini karşılaştırmalı olarak öğrenir.

NEUVET 104 Embriyoloji I 
Döllenmeyle başlayan, kanatlılarda kuluçkadan çıkış ve memelilerde doğum öncesi yaşamı incelemek; canlılar arasındaki gelişimsel farklılıklarnı belirlenmesi amaçlanmaktadır.

NEUVET 106 Histoloji I 
En küçük canlı birim olan hücrenin yapısal ve fonksiyonel özellikleri öğretilir. Hücrelerin bir araya gelerek oluşturduğu dokuların yapısal özelliklerinin evcil memeli ve kanatlılarda karşılaştırılmalı olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır.

NEUVET 108 Medikal Botanik
Veteriner Hekimlikte kulanılan önemli bitkiler,bitkisel maddeler ve kullanılmaları

NEUVET 110 Medikal Fizik
Hücre düzeyinden doku ve organ düzeyine kadar biyoelektrik olayların,dolaşım ve solunum sistemlerinin işleyişleri ile ilgili biyofizik temellerin anlaşılması ve hekimlik ile teknik disiplinler arası ilişki kurabilmek için gözlem ölçü ve teşhis araçlarının tanınması

TUR 102 Türk Dili
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

AIT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

ENG 102 İngilizce
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

NEUVET 142 Evcil Memelilerde Diseksiyon Ve Eksenterasyon
Öğrencilere diseksiyon yapma becerisini kazandırmak.

NEUVET 201 Anatomi III
Evcil memeli hayvanların dolaşım sistemi, sinir sistemi, deri ve beş duyu sorganlarının yerleşim, normal şekil, tabii duruş ve komşu organlarla olan ilişkilerini karşılaştırmalı olarak öğrenir.

NEUVET 203 Biyokimya I
Biyolojik moleküller, karbonhidratlar, lipitler, proteinler, enzimler, mineraller ve sınıflandırılmaları, fiziksel, kimyasal özellikleri ile fonksiyonlarını içeren temel biyokimya bilgilerinin kavranabilmesi.

NEUVET 205 Embriyoloji II
Kanatlı ve memelilerde organ ve sistemlerin gelişmesini incelemektir

NEUVET 207 Fizyoloji I
Fizyolojiye giriş ve hücre fizyolojisi,Beden sıvıları ve tampon sistemler, kan fizyolojisi,Sinir ve kas fizyolojisi.

NEUVET 209 Genetik
Hayvanların fenotipik ve genotipik özeliklerinin kalıtımsal mekanizmaları, genlerin yapı ve işlevleri, hastalara ve olumsuz çevre koşularına dayanıklılığın genetik işleyişinin, kalıtsal hastalıkların klasik ve moleküler boyutta oluşum mekanizmaları ve sürüden uzaklaştırılmasının anlatılması amaçlanmıştır.

NEUVET 211 Histoloji II
Sistemleri oluşturan organların histolojik yapısını tanımlamaktır.

NEUVET 213 Mikrobiyoloji I
Bakterilerin geniş anlamda tanımlanması, temel fenotipik ve genotipik özelliklerinin öğrenciye aktarılması, bakterilerin laboratuvar tanısında kullanılan temel yöntemlerin öğrenciye verilmesi ve uygulamalarının yaptırılması ile birlikte temel mikrobiyolojik bilgilerin anlatılması ve öğrencilerin yorum yapabilmelerinin sağlanması amaçlanmıştır.

NEUVET 215 Viroloji I
Bir enfeksiyöz ajan olarak virusun geniş anlamda tanımlanması, yapısal ve enfektivite özelliklerinin belirlenmesi, konak sistemlerin tanımlanması, virus enfeksiyonlarının organizmadaki gelişim şekillerinin, viruslara karşı oluşan immun cevabın ve virus enfeksiyonlarının tanısında kullanılan tekniklerin anlatılması amaçlanmıştır.

NEUVET 241 Egzersiz Fizyolojisi
Radyasyonun canlı hücreler üzerinde etkisi, İzin verilen maksimum radyasyon dozları, Radyasyon ölçme yöntemleri, Radyasyon kontrol önlemleri, Radyasyona karşı zırhlanma, Radyasyonla çalışan yerlerin planlanması ve çalışırken donanım, Koruyucu giysiler, Radyasyondan korunma yöntemleri.

NEUVET 243 Evrim Biyolojisi Ve Populasyon Genetiği
Hayvan populasyonlarındaki Mendel ve moleküler genetic konularında bilgi sahibi yapmak, bunların hayvan yetiştiriciliğinde kullanımı hakkında bilgi vermek, öğrencilerin evrim konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak ve ırkların ortaya çıkış teorilerini öğrenmelerini sağlamak amaçlanmıştır.

NEUVET 202 Biyokimya II
Canlı organizmanın düzenli çalışmasını sağlayan hormonlar ve etki mekanizmaları, karbonhidrat, lipit, protein metabolizmalarına ait temel mekanizmalar, metabolik olaylar, biyolojik olayların meydana gelmesinde kofa:ktör olarak görev yapan vitaminler ile ilgili temel bilgilerin kavranabilmesi.

NEUVET 204 Fizyoloji II
Farklı hayvanlarda beslenme fizyolojisi ile mide-barsak fonksiyonunun genel kuralları, sindirim olaylarının öğrenilmesi,Solunum, boşaltım, üreme organlarının görevleri ve sinirsel denetimlerinin öğrenilmesi.Kardiyovasküler sistemin yapı ve görevlerinin öğrenilmesi. Hormonal denetim sisteminin fonksiyonlarının öğrenilmesi.,Beden ve Çevre Isısı İlişkileri ve duyu organlarının yapı ve görevlerinin öğrenilmesi.

NEUVET 206 Hayvan Davranışları
Evcil hayvanların davranışları ve bu davranışları oluşturan mekanizmalarla ilgili teorik bilgilerin öğrencilere aktarılması.

NEUVET 208 İmmunoloji
İmmun sistemin yapısını, fonksiyonlarını ve immunolojinin temel prensiplerini öğreterek, evcil hayvanlarda çeşitli durumlarda (hastalık, aşılama) gelişen immun tepki konusunda bilgi; hastalıkların teşhisi ve aşı bağışıklığının ölçülmesi amacı ile serolojik testlerin kullanımı ve yorumlanması konusunda beceri kazandırmak.

NEUVET 210 Mikrobiyoloji II
Veteriner Hekimlikte önem arz eden bakteriyel hastalıklara yönelik bilgileri öğrenciye kazandırmak.

NEUVET 212 Viroloji II
Bu derste bölge ve/veya ülkede değişik hayvan türlerinde görülen viral enfeksiyonlar ve bu enfeksiyonların etiyolojik, epidemiyolojik patogenez, klinik ve diagnostik özelliklerinin ve profilaktik alternatiflerin öğrencilere aktarılması amaçlanmıştır.

NEUVET 242 Kanatlı Fizyolojisi
Kanatlı hayvanlarda; kanın yapısı, kan hücreleri ve işlevi, kardiovasküler system, bazal metabolizma hızı, sindirim ve emilim fizyolojisi, boşaltım sistemi, solunum sistemi, sinir sistemi, hormonlar, dişi ve erkek üreme sistemleri, yumurta oluşumu, ısı mekanizması ve göç konularının anlatılması amaçlanmıştır.

NEUVET 248 Viral Aşılar
Aşının tanımı, temel immünolojik bilgiler, aşı çeşitleri: Konvansiyonel aşılar ve Viral hastalıklara ilişkin bilgilendirme,ticari aşı tercihleri ve uygulamalar kriterleri, mevzuat,Kuduz, BVDV, rotavirus, coronavirus aşıları , IBR ve diğer solunum sistemi enfeksiyonları etkenleri, PI-3,BRSV, adenovirus, Sığır vebası, PPR, koyun-keçi çiçek,mavidil, kedi, köpek ve atların viral hastalıklarına ilişkin aşılar hakkında bilgilendirme amaçlanmıştır.

NEUVET 301 Entomoloji
Sığır, koyun, keçi, at, eşek, kedi, köpek, domuz ve kanatlı hayvanlarda parazitlenen artropod türlerini, gelişmelerini neden oldukları hastalıkların konak organizmasında meydana getirdikleri bozuklukları, epidemiyolojileri, teşhis, tedavi ve korunma yöntemlerini öğretmek ve uygulama becerisini kazandırmak. Zoonoz hastalıklara neden olan vektörleri tanıtmak

NEUVET 303 Parazitoloji
Protozooloji, Helmintoloji ve Artropodoloji dersleri öncesi öğrencilere, parazitolojik terimleri, parazitlerin ve paraziter hastalıkların isimlendirilmesini, genel olarak parazitlerin bulaşma yolları, üreme, gelişme, neden oldukları zararlar ve paraziter hastalıklardan korunma yollarını öğreterek; sığır, koyun, keçi, domuz, at,eşek, kedi, köpek ve kanatlı hayvanlarda parazitlenen helmint türleri, gelişmeleri, epidemiyolojileri, patojeniteleri, teşhiş, tedavi ve konakların korunmaları alanlarında beceri kazandırmaktır.

NEUVET 305 Farmakoloji I
Vücut sistemlerine etkiyen ilaçların kaynakları, etkileri, kullanılışı ve dozları konularında öğrenciyi bilgilendirmek, doğru ve bilinçli ilaç kullanım becerisini kazandırmak.

NEUVET 307 Hayvan Refahı
Hayvan refahı konusunda gerekli-yeterli bilginin verilmesi ile çiftliklerde, naklillerde ve kesimde hayvan refahı stratejilerinin öğretilmesi.

NEUVET 309 Patoloji I
Hastalıkların etiyopatogenez ve morfopatogenezi hakkındaki temel bilgileri aktarmak.

NEUVET 311 Yem Hijyeni ve Teknolojisi
Hayvan beslemede kullanılan yem maddeleri, yem hijyeni ve teknolojisi alanındaki bilimsel ve teorik bilgilerin aktarılması, söz konusu bu bilgilerle donatılmış Veteriner Hekimlerin yetiştirilmesi.

NEUVET 313 Zootekni I
Süt ve besi sığırlarının bakım ve yönetimini öğretmek, damızlık, yumurtacı ve broyler genotipler hakkında bilgiler vermek.

NEUVET 315 Agronomi
Hayvan beslemede kullanılan yem bitkilerinin yetiştirilmesinde toprak bilimini kullanarak daha rantabl ürünlerin nasıl elde edileceği konusunda teorik ve pratik bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır. Yem bitkilerinin üretiminin öğrenilmesi sayesinde hayvanları daha dengeli besleme konusunda doğru bilgiler verebilecek veteriner hekimlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

NEUVET 317 Topoğrafik Anatomi
Evcil memeli hayvan vücudunu, I. ve II. Eğitim ve Öğretim yılında verilen sistematik anatomi yerine, yapıların bulunduğu bölgelere (regio) göre ele alıp hayvan türleri arasında karşılaştırmalı olarak incelemek ve veteriner hekim adaylarının klinik tanı, operasyon ve genel eksenterasyon uygulamalarında pratik bilgiler kazanmasını sağlamaktır.

NEUVET 345 Mikoloji
Mantarların genel özelikleri ile ilgili temel bilgilerin verilmesi ve hayvanlarda görülen mantar hastalıklarının öğretilmesi.

NEUVET 347 Yem Katkı Maddeleri, Yem Mevzuatı
Hayvan beslemede kullanılan yem katkı maddeleri ve yem mevzuatı alanındaki bilimsel ve teorik bilgilerin aktarılması, söz konusu bu bilgilerle donatılmış Veteriner Hekimlerin yetiştirilmesi.

NEUVET 302 Epidemiyoloji
Epidemiyolojinin temel kavramlarını öğrenmesi, gerek öğrenimleri gerekse meslek yaşamları esnasında karşılaşabilecekleri hastalıkların çıkış, bulaşma, yayılmasında etkili faktörler hakkında bilgi sahibi olması, hastalık kontrol ve eradikasyonu için yapılması gerekenleri bilmesi amaçlanmaktadır.

NEUVET 304 Helmintoloji
Protozooloji, Helmintoloji ve Artropodoloji dersleri öncesi öğrencilere, parazitolojik terimleri, parazitlerin ve paraziter hastalıkların isimlendirilmesini, genel olarak parazitlerin bulaşma yolları, üreme, gelişme, neden oldukları zararlar ve paraziter hastalıklardan korunma yollarını öğreterek; sığır, koyun, keçi, domuz, at,eşek, kedi, köpek ve kanatlı hayvanlarda parazitlenen helmint türleri, gelişmeleri, epidemiyolojileri, patojeniteleri, teşhiş, tedavi ve konakların korunmaları alanlarında beceri kazandırmaktır.

NEUVET 306 Farmakoloji II
Topikal ilaçlar, Nutrisyonel farmakoloji ve kemoterapi kapsamında ilaçların etkileri, kullanılışı ve dozları hakkında öğrencilere gerekli bilgileri sağlamayı; doğru ve bilinçli ilaç kullanımının öğretilmesini amaçlar

NEUVET 308 Fizyopatoloji
Öğrencilerin gerek teorik ve gerekse klinik derslerine temel oluşturacak olan doku, organ ve vücut sıvılarında (biyolojik materyallerde) biyolojik molekülleri (enzim, hormon, mineraller ve organik moleküller vb.) inceleyerek hastalıkların teşhis, prognoz ve tedavinin seyri hakkında moleküler mekanizmalarının anlaşılması ve yorumlanması sağlayacak gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

NEUVET 310 Gıda Hijyeni ve Kontrolü
Veteriner Hekimliğin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi alanında temel,yeterli bilgi ve birikime sahip olmak.
Veteriner Hekimlik hizmetlerini uygularken, öğrendiği bilgileri etkin olarak kullanma becerisini kazanmış olmak,Veteriner Hekimliğin halk sağlığını ilgilendiren alanlarında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak,Çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak,Veteriner Hekimlik ile ilgili alanlarda sorumluluk alabilecek eğitime sahip olmak.
Veteriner Hekimlik ile ilgili mevzuatı iyi bilmek ve uygulamak,Temel gıda güvenliği, gıdaların kimyasal bileşimini ve kontaminasyon yolları, mikrobiyal enfeksiyon ve intoksikasyon etkenleri, kalite kontrol ve muhafaza yöntemlerini öğretmektir.

NEUVET 312 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Kaba ve konsantre yemlerin kullanımı, işlenmesi ve hazırlanması ile hayvan türlerine göre hayvan beslemenin temel kurallarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, yaygın görülen beslenem hastalıkları hakkında temel bilgiler verilir

NEUVET 314 Hayvan Islahı
Sığır, koyun, keçi ve tavuk gibi hayvan türlerinde gelecekte gerçekleşmesi beklenen Yetiştirme ve Pazar koşullarında en yüksek kazancı sağlayacak genotipik değerlere sahip hayvanların geliştirilmesine yönelik bilgilerin öğrencilere öğretilmesi amaçlanır.

NEUVET 316 Patoloji II
Evcil hayvanlarda sindirim, solunum ve sinir sistemlerine ait organların kongenital anomalileri, dolaşım bozuklukları, yangıları, enfeksiyöz ve paraziter hastalıkları ile tümörlerinin organ sistemleri düzeyinde incelenmesi ve bu patolojilerin oluşum mekanizmaları ile yapmış oldukları makroskobik ve mikroskobik değişikliklerin öğrenciye öğretilmesi. Dersin sonunda öğrencinin bu sistemlere ait organların hastalıklarını kavraması ve bu hastalıkların sözlü ve yazılı olarak ifade edilmesi teşhis, tedavi ve profilaksisi konularını anlayabilmesi için gerekli alt yapının kendisine kazandırılması hedeflenmektedir

NEUVET 318 Protozooloji
İnsan, sığır, koyun, keçi, köpek, kedi, domuz ve kümes hayvanlarında enfeksiyon oluşturan protozoonların identifikasyonları, neden oldukları hastalıkların teşhis, tedavisi, koruma ve kontrol yöntemlerini öğretmek ve uygulama becerisini kazandırmak

NEUVET 320 Zootekni II
Koyun, keçi, at ve domuz yetiştirme ilkelerinin teorik ve uygulamalı olarak öğrencilere en iyi şekilde öğretmektir.

NEUVET 322 Biyoistatistik
Herhangi bir konuyu incelemek için gerekli verilerin toplanması, organizasyonu, analizi, yorumlanması ve karara varılmasını öğretmek

NEUVET 324 Kliniğe Giriş
Değişik hayvan türlerinde genel ve özel muayene teknikleri ile sistem muayenelerinin, klinik ve laboratuar muayenelerinin birlikte yorumlanmasının öğretilmesi sayesinde öğrencinin cerrahi, iç hastalıkları ve doğum-jinekoloji alanında klinik derslerine hazırlanması amaçlanır

NEUVET 342 Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları
Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılan ilaçlardan kaynaklanan kirlenmenin sebepleri, ilaç kalıntılarının tüketicilerdeki etkileri, kirlilikten kaçınmanın yolları, ilaç kalıntıları izleme programları ve benzeri hususlarda bilgi vermek.

NEUVET 352 Paraziter Zoonozlar
Zoonoz parazitlerin insanlara bulaşma yolları ve kontrol yöntemleri hakkında teorik bilgi vermek.

NEUVET 401 Adli Veteriner Hekimlik
Gerek mahkeme, gerekse şahıslarla ilgili Veteriner Hekimliği ilgilendiren adli sorunlarda var olan problemi tarafsız bir şekilde aydınlatmak için gerekli mesleki bilgilerin aktarımını nasıl yapılacağının ve adli bir olguya nasıl yaklaşılması gerektiğinin vurgulanması

NEUVET 403 Arı Hastalıkları
Temel arıcılık ve yetiştiricilik kriterlerini bilen ve uygulayan, arı hastalıkları ve zararlılarını tanıyan, teşhis ve sağıtımlarını yapabilecek beceriyi kazandırmak.

NEUVET 405 Et Hijyeni, Muayenesi ve Teknolojisi
Et muayenesi kısmında mezbahaların yapısal özellikleri, kasaplık hayvanların nakli, kasaplık hayvanların kesim yöntemleri, sistematik et muayenesi, et muayenesinde saptanan bakteriyel, viral ve paraziter hastalıklar, patolojik değişiklikler ve yasal hükümler çerçevesinde verilecek kararların öğretilmesi, et ürünleri teknolojisi kısmında ette kesim sonrası görülen postmortal değişiklikler, etlerin muhafaza yöntemleri, et ürünlerinin üretim teknolojilerinin, et işlek yerlerinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin öğretilmesi amaçlanır.

NEUVET 407 Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
Ekonominin temel prensipleri ve genel tanımlar ile çiftlik Hayvanları üretiminde etkin olan ekonomik ilkeler, başlıca üretim maliyetleri, işletme analizi, işletme yeri seçimi, pazarlama, reklam, Avrupa Birliği’ ne uyum sürecinde yeni yaklaşımlar gibi genel konularda bilgi sahibi olmak.

NEUVET 409 Kanatlı Hayvan Hastalıkları
Kanatlı hayvanların infeksiyöz hastalıkları ve teşhisleri ilgili bilgi edinilmesi.

NEUVET 411 Nekropsi
Morfolojik bulgular yardımıyla hastalıkları teşhis edebilmek yeterliliği kazandırmak doğrultusunda veteriner hekim yetiştirilmesi

NEUVET 413 Patoloji III
Evcil hayvanların kardiyovasküler, hemopoetik, üriner sistem, dişi ve erkek genital sistem, kas ve deri sistemlerine ait organların kongenital anomalileri, dolaşım bozuklukları, yangıları, enfeksiyöz ve paraziter hastalıkları ile tümörlerinde etiyoloji, patojenez, makroskobik ve mikroskobik değişimlerin öğretilmesi amaçlanır. Dersin sonunda öğrencinin bu sistemlere ait organların hastalıklarını kavraması ve bu hastalıkların teşhis, tedavi ve profilaksisi konularını anlayabilmesi için gerekli alt yapının kendisine kazandırılması, bu sistemlere ait lezyonları tanıyıp sözlü ve yazılı olarak ifade etmesi hedeflenir. Ayrıca öğrencinin tekniğine uygun nekropsi yapma, numune alma saklama ve gönderme yöntemlerini öğrenmesi ve nekropsi bulgularını yorumlama yeteneğini kazanmasının yanı sıra kanatlı hayvanların önemli metabolik hastalıkların öğretilmesi hedeflenmektedir.

NEUVET 415 Su Ürünleri ve Hastalıkları
Öğrencilere su ürünleri yetiştiriciliğinin temel prensipleri konusunda bilgi verilerek, öğrencilerin yetiştiriciliği yapılan balıkların bakteriyel, viral, fungal, paraziter ve neoplastik hastalıkları, nutrisyonel ve metabolik bozuklukları ve toksikasyonlarında etiyoloji, epizootiyoloji, patojenez, laboratuvar teşhisi ile koruma ve kontrolü konularında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır

NEUVET 417 Süt Hijyeni ve Teknolojisi
Sağlıklı ve hijyenik süt eldesi, süt kimyası, süt mikrobiyolojisi, süt ve ürün
leri ile bulaşan hastalıklar, süte bulaşan yabancı maddeler, süt ürünlerinin üretim teknolojileri, kalite kontrol uygulamaları, ilgili yasal düzenlemeler ile süt işletmelerinde sanitasyon konularında beceri kazandırmak ve sahip olduğu bilgi birikimini uygulanabilir hale getirebilmek.

NEUVET 419 Veteriner Hekimlikte Halk Sağlığı
Öğrencilere, Veteriner hekimin çevre ve halk sağlığındaki rolü,çiftlikten sofraya gıda güvenliği, zoonoz hastalıklarda kontrol-koruma ve yasal düzenlemeler, gıda kaynaklı hastalıklar, gıda zehirlenmeleri ve kimyasal kaynaklı besin zehirlenmeleri, gıda üretim ve satış yerlerinde bulunması gereken özellikler, başlıca çevre kirleticileri ve halk sağlığı açısından önemi, doğal denge ve canlılar üzerindeki etkileri ile çevrenin ve canlıların sağlığının korunması ve önlemleri konularında bilgi kazandırmak.

NEUVET 421 Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Etik
Veteriner hekimlerin yasal görev, yetki ve sorumlulukları hakkında yeterli bilgiyi vermek ve öğrencileri veteriner hekimliği mevzuatına oryante etmek.

NEUVET 423 Toksikoloji ve Çevre Koruma
Zehirlerin özellikleri, etkileri, toksikokinetik, zehirlenmelerin semptomları, tanısı, zehirlenmelerden korunma
ve tedavi konularındaki bilgilerin kazandırılmasıdır.

NEUVET 402 Anesteziyoloji-Reanimasyon
Veteriner hekime klinik ortamında ya da saha şartlarında değişik tür hayvanlarda sedasyon ve anestezi tekniklerini öğretmek ve bunları uygulama yeteneğini kazandırmak.

NEUVET 404 Ayak Hastalıkları ve Nal Tekniği
Hayvan türlerine göre ayak hastalıkları ve bu hastalıkların sağaltımında uygulanan bilimsel ve teorik bilgilerin aktarılması ve bu bilgilerle donatılmış Veteriner Hekimlerin yetiştirilmesi.

NEUVET 406 Cerrahi
Genel Cerrahi prensiplerini ve önemli Genel Cerrahi hastalıkları tanımlamak, hastalıkların klinik belirtilerine, tanı, ayırıcı tanı, prognoz ve sağaltımına ilişkin bilgileri vermek, takiben öğrendiklerini beceriye dönüştürmektir.

NEUVET 408 Doğum Bilgisi ve Jinekoloji
Doğum ve jinekoloji ile ilgili olarak saha uygulamasında kullanılacak yöntem ve aletleri tanıtmak, gebelik ve doğum ile ilgili konulara pratisyen veteriner hekimin gerekli ölçüde hakim olmasını sağlamak ve öğrencinin daha sonra alacağı doğum ve jinekoloji II, reprodüksiyon, meme hastalıkları ve biyoteknoloji gibi dersler için anatomo-fizyolojik ve klinik altyapı oluşturmak.

NEUVET 410 Dölerme,Sun’i Toh.ve Androloji
Androloji, reprodüksiyon ve suni tohumlama ile ilgili spesifik bilgileri öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak kazandırmak.

NEUVET 412 İç Hastalıkları
Hayvanlarda sık karşılaşılan önemli hastalıkları tanımlayabilmek, doğru ilaç ve yöntemleri seçerek tedavi edebilmek, gerekli profilaktik yaklaşımlarda bulunabilmek ve hasta sahibi, meslektaş ve sorumlu otoritelerle etkin iletişim kurabilmeyi; hedef kitleyi uygun bir şekilde dinleyebilmeyi öğretmektir. İç hastalıklarının temel konuları üzerine yapılandırılan ders, öğrencilerin bilgilerini sürekli olarak yenileme gereksinimi duymalarını sağlamayı hedefler.

NEUVET 414 Klinik
Öğrencilere klinik bilimleri alanında deneyim ve beceri kazandırmak, klinik alanında karşılaşacağı problemleri çözme yeteneğini ve bilgisini artırmak, hasta, hasta sahibi ve hekim ilişkisini öğretmek, nekropsi yaparak ve rapor yazarak bulguları sözlü ve yazılı ifade etme becerisini geliştirmek.

NEUVET 416 Radyoloji
Bu dersin amacı öğrenciye radyoloji hakkında temel bilgiler sağlayarak onları klinik hekimliğine hazırlamaktır. Öğrencinin temel radyografi tekniklerinden haberdar olması ve hastalık tanısı koyabilecek kadar röntgen filmini değerlendirebilmesi hedeflenir.

NEUVET 418 Travmatoloji ve Ortopedik Cerrahi
Ortopedi ve Travmatoloji’nin önemli konularını öğretmek, hastalıkları tanımlamak, hastalıkların klinik belirtilerine, tanı, ayırıcı tanı, prognoz ve sağaltımına ilişkin pratisyen düzeyinde bilgileri vermek, takiben öğrendiklerini beceriye dönüştürmektir.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.