REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK Bölümünde Okutulan Dersler Nelerdir?

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

1. SINIF

I. YARIYIL

PR101GK  TÜRK DİLİ-I (YAZILI ANLATIM) (2-0-2) AKTS KREDİSİ: 2

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

PR103GK  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (2-0-2) AKTS KREDİSİ: 2

Kavramlar, tanımlar, Sanayi Devrimi, Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

PR107GK BİLGİSAYAR-I (2-2-3) AKTS KREDİSİ: 3

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

PR109A  PSİKOLOJİYE GİRİŞ (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışçı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, zekâ ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, kişilik ve kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmaları.

PR111MB EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

PR113A  SOSYOLOJİYE GİRİŞ (2-0-2)  AKTS KREDİSİ: 4

Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı; sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi; Türkiye’de ve dünyada önemli sosyologlar; sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışma örnekleri.

PR115A  FELSEFEYE GİRİŞ (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, başlıca felsefi akımlar; Türkiye’de ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaş felsefe akımları.

PR117A  FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Fizyolojik psikolojinin alanı ve araştırma yöntemleri, organizmanın fizyolojisi ve anatomisi, davranım mekanizmaları, duyu işlevleri, motor işlevler ve duygular, güdü ve güdünün fizyolojik temelleri, işlevsel bozukluklar ve bu bozuklukların nedenleri.

PR105GK  YABANCI DİL-I (ALMANCA) (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 3

Bu derste, öğrencilerin kendi alanlarıyla ilgili akademik faaliyetlerinde kullanabilmelerine yönelik olarak; okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerinin belirli bir düzeye getirilmesi amaçlanmaktadır.

PR105GK YABANCI DİL-I (FRANSIZCA) (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 3

Bu derste, öğrencilerin kendi alanlarıyla ilgili akademik faaliyetlerinde kullanabilmelerine yönelik olarak; okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerinin belirli bir düzeye getirilmesi amaçlanmaktadır.

PR105GK  YABANCI DİL-I (İNGİLİZCE) (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 3

Bu derste, öğrencilerin kendi alanlarıyla ilgili akademik faaliyetlerinde kullanabilmelerine yönelik olarak; okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerinin belirli bir düzeye getirilmesi amaçlanmaktadır.

1. SINIF

II. YARIYIL

PR102GK  TÜRK DİLİ-II (SÖZLÜ ANLATIM) (2-0-2) AKTS KREDİSİ: 2

Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi; Türkçede doğru imla, vurgu ve tonlama kullanmanın önemi; güzel konuşma yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin hazırlanması.

PR104GK  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II (2-0-2) AKTS KREDİSİ: 2

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik).

PR108GK  BİLGİSAYAR-II (3-2-2) AKTS KREDİSİ: 3

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

PR110A  GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-I (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 4

Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişim kuramları, gelişim dönemleri, çocukluk döneminin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ana-baba çocuk etkileşimi, çocuklarda görülen davranış ve uyum sorunları.

PR112A  REHBERLİK VE PSK. DANIŞMAYA GİRİŞ (3-0-3)                  AKTS KREDİSİ: 4

Psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin temel kavram ve ilkeler, psikolojik danışma ve rehberliğin tarihçesi, alanı ve dalları, kullanılan araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları, psikolojik danışma ve rehberlikte etik ve yasal konular.

PR114A  KAYNAK TARAMA VE RAPOR YAZMA (2-2-1) AKTS KREDİSİ: 4

Kütüphane sistemlerini tanıma, kaynaklara ulaşmak amacıyla internette ve elektronik veri tabanlarında tarama yapma, ödev ve rapor yazım kuralları.

PR116MB  EĞİTİM SOSYOLOJİSİ (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Türk milli eğitim sisteminin başlıca eğitim sorunları ve bu sorunların sosyal boyutunun ele alınarak, Türk toplumunun sosyal yapı ve özellikleri yönünden incelenmesini içeren bir derstir.

PR118A  FELSEFEYE GİRİŞ (EĞİTİM FELSEFESİ) (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, varoluşçuluk, oluşturmacılık), eğitim felsefesi akımlarının Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileri, eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri.

PR106GK  YABANCI DİL-II (ALMANCA) (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 3

Bu derste, öğrencilerin kendi alanlarıyla ilgili akademik faaliyetlerinde kullanabilmelerine yönelik olarak; okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerinin belirli bir düzeye getirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmektedir.

PR106GK  YABANCI DİL-II (FRANSIZCA) (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 3

Bu derste, öğrencilerin kendi alanlarıyla ilgili akademik faaliyetlerinde kullanabilmelerine yönelik olarak; okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerinin belirli bir düzeye getirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmektedir.

PR106GK YABANCI DİL-II (İNGİLİZCE) (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 3

Bu derste, öğrencilerin kendi alanlarıyla ilgili akademik faaliyetlerinde kullanabilmelerine yönelik olarak; okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerinin belirli bir düzeye getirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmektedir.

2. SINIF

I. YARIYIL

PR201A   SOSYAL ANTROPOLOJİ (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Antropoloji alanı ve dalları, antropolojinin araştırma yöntemleri, kültür kavramı ve kültür kuramları, kültürün içeriği, kültür araştırmaları, insanın tarihsel evrimi, kültürel evrim, doğal çevre, üretim ve alışveriş biçimleri, farklılaşma ve gruplaşma, akrabalık, evlilik ve soy, dil, sanat ve diğer kültürel kuramların incelenmesi.

PR203A  İSTATİSTİK-I (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Temel istatistiksel kavramlar, frekans dağılımı, grafikler, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, temel olasılık kavramları, bazı önemli dağılımlar, örnekleme dağılımları, hipotez kavramları, güven aralığı ve ortalaması için hipotez testi ölçümleri.

PR205A  BİLİM TARİHİ (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Dersin amacı tarihsel bağlamı içinde temel kavram ve bilim sorunları vermek ve bilim ilerleme fikri ve kritik hareketleri özetlemektir.

PR207MB  ÖZEL EĞİTİM (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Özel eğitim ve özel eğitim gereksimi olan bireylerin tanımı; özel eğitimin tarihçesi; ülkemizde ve dünyadaki özel eğitim sistemi; özel eğitimin temel ilkeleri; kaynaştırma; zihinsel engelli çocuklar; bedensel engelli çocuklar; işitme engelli çocuklar; görme engelli çocuklar; uyum güçlüğü ve davranış bozukluğu gösteren çocuklar, özel eğitimde anne-baba eğitiminin önemi.

PR209A   ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Ölçme ve değerlendirmenin temel kavramları, kavramlar arasındaki ilişkiler ve farklar; ölçme ve değerlendirmenin eğitimde önemi, ilkeleri; başarıyı ölçen ölçme araçlarının teknik nitelikleri, ölçülecek niteliğe uygun ölçme araçlarının nasıl geliştirileceği, uygulanacağı ve puanlanacağını, öğrenmelerin ve öğretimin nasıl değerlendirileceği konularında gerekli bilgi, beceri, tutum ve anlayışlar kazandırmayı amaçlayan bir derstir.

PR211A  GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-II (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Ergenlik döneminin temel özellikleri, ergenlik döneminin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ergenlik dönemi sorunları ve bunlarla baş etme yolları.

PR213A  OKULLARDA GÖZLEM (3-2-2)  AKTS KREDİSİ: 4

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında rehberlik hizmetlerinin organizasyonu, personeli, uygulama durumu, eğitim örgütü içindeki yeri ve işleyişinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi. Rehberlik ilke ve kavramları açısından öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

2. SINIF

II. YARIYIL

PR202A  TEST DIŞI TEKNİKLER (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Görüşme, anket, bilgi toplama fişleri, işaretleme listeleri, zaman cetveli, otobiyografi gibi test dışı kendini anlatma teknikleri; gözlem, derecelendirme ölçeği, sosyometri, kim bu gibi gözlemsel teknikler; vak’a incelemesi, vak’a kaydı gibi durumsal testlerin tanıtımı ve uygulanması.

PR204A   İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM (3-2-2)  AKTS KREDİSİ: 4

İnsan ilişkileri kavramının tarihçesi, diğer alanlarla ilişkisi. Niçin etkileşim kurarız?  İlişkilerin gelişim evreleri, ilişki başlatma, ilişkilerde derinlik ve genişlik. Sosyal nüfuz kuramı, çekicilik, güç, çatışma, arkadaşlık, aşk. İletişim ve önermeleri, sözsüz mesajlar, sözlü mesajlar, kendini açma, kendini ayarlama, başkalarıyla çatışma, birincil ilişkilerin bozulması.

PR206A   İSTATİSTİK-II (3-0-3)    AKTS KREDİSİ: 4

Güven aralıkları, hipotez testleri, korelasyon, regresyon, anlamlılık testleri, varyans analizi ve istatistik paket programlarında uygulamalar.

PR208A   SOSYAL PSİKOLOJİ (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 4

Sosyal psikoloji alanı ve araştırma yöntemleri, sosyal algı ve sosyal biliş, tutumlar ve tutum değişimine ilişkin kuramsal yaklaşımlar, sosyal davranışı etkileyen psikolojik süreçler, sosyal etki ve uyma, grup dinamikleri, kişiler arası ilişkiler.

PR210A  ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler, öğrenmeyi etkileyen etkenler, öğrenme kuramları, etkili öğrenme yöntem ve teknikleri.

PR212MB   EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri,  bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

PR214MB  SINIF YÖNETİMİ (2-0-2)  AKTS KREDİSİ: 3

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

3. SINIF

I. YARIYIL

PR301A PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Psikolojik danışma ilkeleri, psikolojik danışma süreci ve evreleri, temel psikolojik danışma beceri ve teknikleri, bu temel beceri ve tekniklerin örnek uygulamaları.

PR303A KİŞİLİK KURAMLARI (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Kişilikle ilgili temel kavramlar, kişiliğin gelişimi, uyum ve ruh sağlığı, kişilik kuramlarının özellikleri ve karşılaştırılması, kişilik kuramlarının alan uygulamaları ile ilişkilendirilmesi.

PR305A PSİKOLOJİK TESTLER (4-4-2)   AKTS KREDİSİ: 7

Psikolojik testlere ilişkin temel kavram ve ilkeler, bireysel ve grup zekâ testleri, başarı, yetenek ve kişilik testleri, ilgi envanterleri, bazı test ve envanterlerin uygulanması ve değerlendirilmesi.

PR307A MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 5

Mesleki rehberlik ve danışma ile ilgili temel kavram ve ilkeler, meslek gelişimi kuramları, mesleki rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçları, bilgisayar destekli mesleki rehberlik ve danışma, mesleki rehberlik ve danışma programları.

PR309A SEÇMELİ-I (MESLEKİ İNGİLİZCE) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanın İngilizce terminolojisi, alanla ilgili İngilizce metinlerden tercüme etme ve Türkçe yazımı.

PR311A SEÇMELİ-I (ENGELLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ) (3-0-3)   AKTS KREDİSİ: 5

Terim ve tanımlar, engelliliğin kuramsal temelleri, sınıflama, görülme sıklığı, yaygınlığı, değerlendirilmesi, uyumsal davranışların değerlendirilmesi, engelliliğin biyolojik kaynakları ve önlenmesi, engelli çocukların psiko-sosyal yönleri, engelli olan bireylerin özellikleri, bebeklik ve erken çocuklukta eğitim, ilköğretim, geçiş yılları.

PR313A SEÇMELİ-I (STRESLE BAŞA ÇIKMA) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Stres ve kaynakları, kuramsal çerçeve, stres ve başa çıkma davranışları, stresle başa çıkma biçimleri, başa çıkmada kişi-çevre faktörleri, kişilik ve başa çıkma, cinsiyet, sosyal-kültürel faktörler, başa çıkmada paket programlar

PR315A SEÇMELİ-I (PSİKOLOJİ TARİHİ) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5         

Bu dersin amacı, psikolojideki farklı yaklaşımları sunmak ve incelemektir. Psikoloji tarihi, farklı yaklaşımların karşılaştırılmasına dayalı olarak tarihsel ve güncel açılardan değerlendirilir.

PR317A SEÇMELİ-I (OKUL ÖNCESİ PSK. DNŞ VE REH) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Okul öncesi dönemdeki çocukların özellikleri; okul öncesi eğitim kurumlarında verilecek alıştırma, bireyi tanıma, bilgi toplama, psikolojik danışma, yönlendirme ve izleme hizmetleri; okul öncesi eğitim kurumlarında psikolojik danışma rehberlik programları; okul öncesi eğitim kurumlarında psikolojik danışma ve rehberlik etkinlikleri.

PR331A SEÇMELİ-II (ÇOCUKLARLA PSİKOLOJİK DANIŞMA) (3-0-3)   AKTS KREDİSİ: 5

Psikolojik danışma kuram ve tekniklerinin çocuklara uyarlanması, oyun terapisi, sanat terapisi ve diğer yöntemler. Özel konularla (evsiz çocuklar, evde yalnız kalan, boşanma, yas, travma vb.) çalışma. Çocuklarla danışmada etik ve yasal konular.

PR333A SEÇMELİ-II (SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ) (3-0-3)   AKTS KREDİSİ: 5

Sosyal beceri ile ilgili kavramlar, sosyal becerileri oluşturan unsurlar, sosyal beceri ve kazandırılması, sosyal beceri modelleri ve ölçülmesi, sosyal becerilerin günlük ve iş yaşamındaki önemi, güç insanlarla baş etmede sosyal beceriler, duyuşsal anlatımcılık, duyuşsal duyarlık, duyuşsal kontrol, sosyal anlatımcılık, sosyal duyarlık, sosyal kontrol.

PR335A SEÇMELİ-II (ÖLÇEK GELİŞTİRME) (3-2-2)   AKTS KREDİSİ: 5

Görüşme, anket, bilgi toplama fişleri, işaretleme listeleri, zaman cetveli, otobiyografi gibi test dışı kendini anlatma teknikleri; gözlem, derecelendirme ölçeği, sosyometri, kim bu gibi gözlemsel teknikler; vak’a incelemesi, vak’a kaydı gibi durumsal testlerin geliştirilmesi, uygulanması, geçerlilik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması.

PR337A SEÇMELİ-II (EKONOMİYE GİRİŞ) (3-0-3)   AKTS KREDİSİ: 5

Temel ekonomi kavramları (ekonomi, üretim, tüketim, arz, talep, enflasyon, devalüasyon, deflasyon, mal, hizmet, yatırım, girişimcilik vb. kavramlar ve güncel hayatla ilişkileri), ekonomik sistemler, ekonomi ile ilgili kurumlar, ekonomik yaşama fikri ile toplumsal gelişme arasındaki ilişkiler

PR339A SEÇMELİ-II (AİLE VE EVLİLİK SOSYOLOJİSİ)(3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Yakın ilişkiler ve psikososyal gelişim; ailenin sosyo-politik, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik temelleri; ailenin temel elementleri; aşk gelişimi ve teorileri; evlilik ve evlilik dışı cinsel davranışlar; çocuk ve çocuğun değeri; ailede güç ve çatışma; boşanma ve yeniden evlilik.

3. SINIF

II. YARIYIL

PR302A MESLEKİ REH. VE DAN. UYG. (3-4-1) AKTS KREDİSİ: 5

Mesleki rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçlarını uygulama ve değerlendirme, mesleki gelişim programları hazırlama ve uygulama, bireyle ve grupla mesleki rehberlik ve danışma yapma.

PR304A REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 5

İlköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim düzeylerinde rehberlik programlarının yapısı, süreci, zaman planlaması ve kaynakların kullanılması, örnek etkinlik ve deneme programlarının oluşturulması, uygulanması.

PR306A DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Farklı kuramlara göre davranış bozukluklarının tanımı ve nedenleri, klasik sınıflandırma ve güncel DSM tanı ölçütleri, DSM tanı ölçütlerine göre davranış bozuklukları ve müdahale yöntemleri.

PR308A PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI (3-0-3)   AKTS KREDİSİ: 5

Temel psikolojik danışma kuram ve yaklaşımları; kuram ve yaklaşımların temelini oluşturan kavram, ilke ve teknikler; kuramların psikolojik danışmaya yansımaları ve yeni yönelimler.

PR310A ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 4

Bu ders psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmen adaylarına öğrenme güçlüğünün güncel tanımı, sınıflandırılması, öğrenme güçlüklerinin hayat boyu gelişimi, nedenleri, sınıf ortamında ayırt edilmesi, eğitim ortamlarının düzenlenmesi, ilişkili uygulamaları ve öğrenme güçlüğü olan öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma yöntem ve tekniklerini sunmaktadır.

PR312A SEÇMELİ-III (MESLEKİ İNGİLİZCE) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 4

Eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili çeşitli konularda İngilizce yazım.

PR314A SEÇMELİ-III (AİLE İÇİ İLİŞKİLER VE İLETİŞİM)  (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Evlilik ve aile kuramları, bağlanma stilleri, bireyselleşme-ayrışma, evlilikte benlik ve benliğin yeniden yapılandırılması, aile içi iletişim tarzları ve etkili iletişim yöntemleri konularını kapsar.

PR316A SEÇMELİ-III (KRİZE MÜDAHALE) (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Bu dersin amacı öğrenciye çeşitli kriz durumları hakkında bilgi vermek ve krize müdahale tekniklerini öğretmektir.

PR318A SEÇMELİ-III (ALGI PSİKOLOJİSİ) (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Duyumlar ve algı, şekil algısı, algısal gruplama, şekil-zemin ilişkileri, renk algısı, renk kuramları, renk körlüğü, hareket algısı, derinlik algısı, görsel yanılsamalar (illüzyonlar), insanları algılamada yanılmalar, algıyı etkileyen etmenler.

PR320A SEÇMELİ-III (İLKÖĞRETİMDE PSK. DAN. VE REH.) (3-2-2)  AKTS KREDİSİ: 4

İlköğretim öğrencilerinin özellikleri, ilköğretim kurumlarında verilecek, bireyi tanına, bilgi toplama, psikolojik danışma, yönlendirme, yerleştirme ve izleme hizmetleri, ilköğretim kurumlarında rehberlik programları konularını içeren bir derstir.

PR330A SEÇMELİ-IV (ERGENLERDE PSİKOLOJİK DANIŞMA) (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Ergenlerin gelişim özellikleri ve psikolojik danışma sürecine yansıması; ergenlerle çalışırken etkili olarak kullanılabilecek psikolojik danışma becerilerinin dayandığı kuramlar; ergenlerle etkili iletişim kurabilme becerileri; ergenlerle bireysel ve grupla psikolojik danışma; ergenlik sorunları ve bu sorunlarla baş etme becerileri.

PR332A SEÇMELİ-IV (MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 4

Psikolojik danışma ve rehberlik alanı kapsamında müşavirlik hizmetlerinin tanımı, amacı, uygulanması ve müşavirlik hizmetlerinde etik konularını içeren bir derstir.

PR334A SEÇMELİ-IV (PROJEKTİF TESTLER) (3-2-2)   AKTS KREDİSİ: 4

Projektif testlere giriş; “Louisa Duss Bir İnsan Çiz” testinin tanıtımı; “MMPI, SCL-90” testlerinin uygulamalı olarak değerlendirilmesi; “CAT ve TAT” testlerinin uygulanışı ve vaka örnekleri; Rorschach testinin tanıtımı, tarihçesi ve vaka örnekleri; Rorschach, TAT ve CAT testlerinin kullanım alanları ve etik kurallar.

PR336A SEÇMELİ-IV (ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ) (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Örgütsel davranışın bilimsel temelleri; örgütsel davranışın tarihsel gelişimi; araştırma teknikleri; örgüt içinde birey ve kişilik; tutumlar ve iş tatmini; bireysel farklılıkların temelleri biyografik karakteristikler yetenekler ve öğrenme; örgüt kültürü, örgütlerde grup ve süreçleri; örgütlerde grupla çalışma teknikleri ve katılımlı yönetim; örgütlerde güdüleme süreci ve kuramları; örgütlerde liderlik ve kuramları; örgütlerde çatışma; örgütlerde stres ve yönetimi; örgütsel çevre ve teknoloji; örgütsel değişme, geliştirme, takım çalışmaları; örgütlerde güç ve politika; örgütlerde etik davranışlar, yönetimi ve kontrolü.

PR338A SEÇMELİ-IV (TÜRK EĞİTİM TARİHİ) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 4

Başlangıçtan, günümüze kadar Türklerde eğitim kurumları; bu kurumlarda sürdürülen eğitimin türleri, biçimleri, düzeyleri; Türklerin eğitim ve bilim alanına yaptıkları katkılar.

4. SINIF

I. YARIYIL

PR401A GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Grupla psikolojik danışmayla ilgili temel kavram ve ilkeler, grupla psikolojik danışma süreci, grupla psikolojik danışma beceri ve teknikleri, grubun evreleri, farklı sorunlara ve yaş dönemlerine yönelik gruplar.

PR403A BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, bilimsel süreç, araştırma deseni, araştırma süreci, araştırma sorularının oluşturulması, veri toplama teknikleri ve rapor yazma.

PR405A TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI (2-2-1)  AKTS KREDİSİ: 4

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

PR407A BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYG. (3-4-1)   AKTS KREDİSİ: 6

Süpervizyon altında temel psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak bireyle psikolojik danışma yapma.

PR409A YAŞAM DÖNEMİ VE UYUM SORUNLARI(3-0-3)   AKTS KREDİSİ: 4

Bebeklik, çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaşlar ve yaşlılık gelişim dönemlerinin özellikleri; uyum problemleri ve bu problemlerle baş etme yolları.

PR413A SEÇMELİ-V (MESLEKİ İNGİLİZCE) (3-0-3)   AKTS KREDİSİ: 4

Günlük yaşamdaki çeşitli ortamlar ve çeşitli konularla ilgili olarak İngilizce konuşma becerisinin kazandırılması.

PR415A SEÇMELİ-V (ÜSTÜN YET. ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ) (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Üstün yetenekli çocukların tanımı ve sınıflaması, gelişimsel ve sosyo-kültürel özellikleri, özel eğitim gerekçeleri, eğitimlerinin tarihçesi, eğitim uygulamaları, eğitimlerinde göz önünde bulundurulması gereken hususlar, üstün yetenekliler üzerinde yapılan araştırmalar, Türkiye’deki uygulamalar.

PR417A SEÇMELİ-V (SAĞLIK PSİKOLOJİSİ) (3-0-3)   AKTS KREDİSİ: 4

Hastalık, hastalığa uyum sağlama, yaşam kalitesi, sağlık davranışları gibi temel kavramlar; sağlık psikolojisi alanında kullanılan araştırma yöntemleri.

PR419A SEÇMELİ-V (MOTİVASYON) (3-0-3)   AKTS KREDİSİ: 4

Motivasyon, güdü, dürtü, ihtiyaç kavramlarının tanımlanması; bireysel motivasyon; örgütsel motivasyon; güdülenme teorisi; motivasyonda kapsam teorileri ve süreç teorileri; motivasyon yöntem ve teknikleri.

PR421A SEÇMELİ-V (ORTAÖĞRETİMDE PSK. DAN .VE REH.) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 4

Ortaöğretim öğrencilerinin özellikleri, ortaöğretim kurumlarında verilecek, bireyi tanına, bilgi toplama, psikolojik danışma, yönlendirme, yerleştirme ve izleme hizmetleri, ortaöğretim kurumlarında rehberlik programları konularını içeren bir derstir.

PR431A SEÇMELİ VI (YAŞLILARLA PSİ. DAN. VE REH) (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Temel kavramlar ve yaklaşımlar, yetişkinlik ve yaşlılık dönemleri, bu dönemlerdeki sorunlar ve özellikleri, fiziksel, cinsel, bilişsel, sosyal ve mesleki gelişim, evlilik ve aile hayatı, emeklilik ve ölüm.

PR433A SEÇMELİ-VI (DUYUŞSAL EĞİTİM) (3-0-3)   AKTS KREDİSİ: 4

Duyuşsal eğitim, eğitim hedefleri ve duyuşsal eğitim hedefleri ilişkisi, duyuşsal eğitim yöntemleri, duyuşsal eğitimde değerlendirme, örnek duyuşsal eğitim programları ve etkinlikleri.

PR435A SEÇMELİ VI (BİREYSEL ZEKÂ TESTLERİ) (3-2-2)   AKTS KREDİSİ: 4

Zekâ testlerinin tarihçesi. Normlar. Zeka Puanı (IQ). Zekâ testlerinin tanıtımı. Stanford-Binet Zekâ Testi. Wechler Yetişkin Zekâ Testi. Zekâ testlerinin güvenirliği ve geçerliği. Test uygulamaları ve yorumları.

PR437A SEÇMELİ VI (EĞİTİM YÖNETİMİ) (3-0-3)     AKTS KREDİSİ: 4

Eğitim yönetimi ile ilgili temel kavramlar, yönetim süreçleri, örgüt ve örgüt türleri, örgüt kültürü ve iklimi, liderlik kuramları.

PR439A SEÇMELİ VI (REHABİLİTASYON DANIŞMANLIĞI)  (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 4

Rehabilitasyon danışmanlığının alan ve kapsamı; mesleki rehabilitasyon uygulamaları; bireysel rehabilitasyon danışma planlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi.

4. SINIF

II. YARIYIL

PR402A REH. VE PSK. DAN. SEMİNERİ (3-2-2)  AKTS KREDİSİ: 5

Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre psikolojik danışma ve rehberlik alanından seçtikleri konularda kapsamlı projeler hazırlamaları ve sunmaları.

PR404A PDR’DE ALAN ÇALIŞMASI(3-4-1)   AKTS KREDİSİ: 5

Okul öncesi, ilk ve orta öğretim okullarındaki eğitsel, mesleki, kişisel rehberlik etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması, çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek uygulanması.

PR406A MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR (2-0-2)   AKTS KREDİSİ: 5

Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki etik ilkeler ve genel uygulama standartları, mesleki etiğe uygun karar verme, danışan hakları ve psikolojik danışmanın sorumlulukları, yasal sorunlar.

PR408A KURUM DENEYİMİ (STAJ)  (3-4-1)    AKTS KREDİSİ: 5

Çeşitli kurum ve kuruluşların (eğitim, sağlık ve endüstri) psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinde psikolojik danışma ve rehberlik deneyimi kazanma.

PR410A SEÇMELİ VII (MESLEKİ İNGİLİZCE-IV)  (3-0-3)     AKTS KREDİSİ: 5

Rehberlik ve psikolojik danışma ile ilgili konularda İngilizce sunum yapma.

PR412A SEÇMELİ VII (ÖZEL EĞİTİMDE REH. VE PSK. DAN.) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Özel eğitimde PDR Hizmetleri dersi, özellikle kaynaştırma ortamında bulunan ve özel gereksinimli (engelli ve üstün zekâlı) çocukların karşılaştığı psikolojik ve eğitsel sorunlara danışma ilkeleri çerçevesinde muhtemel çözüm yolları üretmek, yönlendirmek; okul, aile ve öğrenci etkileşimini oluşturarak, olumlu kimlik gelişimini sağlamak için gerekli bilgi ve donanımın öğretilmesiyle ilgili konuları kapsar.

PR414A SEÇMELİ VII (CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Cinsel sağlık bilgileri eğitimi, toplumlarda cinselliğe bakış, değer oluşturma, cinsel kimlik gelişimi, ergenlik döneminde bedensel değişiklikler, ergenlik döneminde ruhsal değişiklikler, üreme sağlığı, karar verme süreci ve güvenli davranış, ergenlikte sağlığa zararlı alışkanlıklar, başvuru merkezleri, cinsel sağlık eğitimi programının yürütülmesi.

PR416A SEÇMELİ VII (BİLİŞSEL PSİKOLOJİ) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Dersin amacı bilişsel süreçlerin altında yatan kritik kuram ve kavramları vurgulamaktır.

PR418A SEÇMELİ VII (YÜK. ÖĞRT. PSİKOLOJİK DAN. VE REH.) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Yüksek öğretim öğrencilerinin özellikleri, yüksek öğretim kurumlarında verilecek, bireyi tanına, bilgi toplama, psikolojik danışma, yönlendirme, yerleştirme ve izleme hizmetleri, yüksek öğretim kurumlarında rehberlik programları konularını içeren bir derstir.

PR430A SEÇMELİ VIII (ENGELLİLERLE PSİK. DAN. VE REH.) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Özel eğitime muhtaç olma durumu ve psikolojik hizmetler, özürlülük alanları ve psikolojik yardım, önleyici eğitim ve rehberlik hizmetleri, aileye yönelik rehberlik ve danışma hizmetleri, eğitsel rehberlik çalışmaları.

PR432A SEÇMELİ VIII (GRUPLA PSİKOLOJİK DAN. UYG.) (3-4-1)  AKTS KREDİSİ: 5

Bu dersin amacı öğrencilere grup yönetme bilgi ve becerilerini, küçük grup yönetme deneyimlerini kazandırmaktır.

PR434A SEÇMELİ VIII (KİŞİLİK TESTLERİ) (3-2-2)        AKTS KREDİSİ: 5

Kişilik, kişiliği belirleme yaklaşımları, kişilik testleri, dünyada ve Türkiye’de kullanılan MMPI, Eysenck (kişilik envanteri), Beş Faktör Kişilik Testleri, 16 PF testleri bu dersin kapsamındadır. Ayrıca sosyal beğenirlik, kendini ayarlama, girişkenlik gibi kişilik özelliklerini belirlemeye yönelik testler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

PR436A SEÇMELİ VIII (İNSAN KAYNAKLARI) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Bu derste insan kaynakları yönetimi ve personel yönetimi arasındaki fark, insan kaynakları yönetiminin felsefesi, İKY ilkeleri, İKY güdüleme, liderlik, örgütlerde çatışma, İKY performans yönetimi, İKY performans değerlendirme ve İKY eğitimi konularına yer verilmektedir.

PR438A SEÇMELİ VIII (ENDÜSTRİDE PSİK. DAN. VE REH.) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Çalışma hayatının sosyo-ekonomik ve politik sistemlerle ilişkisi, endüstri psikolojisi ve çalışma alanı, grup ve grup davranışlarıyla işletmelerde iş ve iş görenler arasındaki iletişim dizenleri, motivasyon, verimlilik, endüstriyel demokrasi ve yönetime katılma sorunları, ve bunların bilimsel yöntemlerle incelenmesi.