Esmaü’l Hüsna

Esmaü’l Hüsna Nedir?

“Esma”nın kelime anlamı “isimler” şeklindedir. “Hüsna” ise “en güzel” anlamındadır. Yani esmaül hüsna “en güzel isimler” anlamındadır.

Allah’ın isimlerinin zikredildiği ürünlerdir.

Esmaü’l hüsnalara daha çok tevhid ve münşeatlarda rastlanmaktadır.

TİRMİZÎ RİVAYETİNDE YER ALIP YAYGINLIK KAZANAN ESMÂ-i HÜSNÂNIN ALFABETİK SIRALANIŞI

1 ADL العدل Mutlak adalet sahibi, aşırılığa meyletmeyen insanla ilgili

2 AFÜV العفوّ Hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden insanla ilgili

3 ÂHİR الآخر Varlığının sonu olmayan zâtî

4 ALÎ العليّ İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın zâtî

5 ALÎM العليم Hakkıyla bilen zâtî

6 ALLAH الله Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere lâyık bulunan zâtın özel kapsamlı adı zâtî

7 AZÎM العظيم Zâtının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu zâtî

8 AZÎZ العزيز Yenilemeyen yegâne galip zâtî

9 BÂİS الباعث Ölümden sonra dirilten kevnî

10 BÂKĪ الباقي Varlığının sonu olmayan zâtî

11 BÂRİ’ البارئ Bir model olmaksızın canlıları yaratan kevnî

12 BÂSIT الباسط Rızkı genişleten, ruhları bedenlerine yayan kevnî

13 BASÎR البصير Gören zâtî

14 BÂTIN الباطن Zâtının görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açısından gizli zâtî

15 BEDΑ البديع Eşi ve örneği olmayan, sanatkârane yaratan kevnî

16 BER البرّ İyilik eden, vaadini yerine getiren zâtî

17 CÂMİ‘ الجامع Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlûkatı toplayan kevnî

18 CEBBÂR الجبّار İradesini her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştiren zâtî

19 CELÎL الجليل Azamet sahibi kevnî

20 DÂR (Zâr) الضارّ Zarar veren kevnî

21 EVVEL الأوّل Varlığının başlangıcı olmayan zâtî

22 FETTÂH الفتّاح İyilik kapılarını açan, hakemlik yapan insanla ilgili

23 GAFFÂR الغفّار Daima affeden, tekrarlanan günahları bağışlayan insanla ilgili

24 GAFÛR الغفور Bütün günahları bağışlayan insanla ilgili

25 GANÎ الغنيّ Her şeyden müstağni, kendi dışındaki her şey O’na muhtaç zâtî

26 HABÎR الخبير Her şeyin iç yüzünden haberdar olan zâtî

27 HÂDÎ الهادي Yol gösteren, murada erdiren insanla ilgili

28 HÂFID الخافض Alçaltan, zillete düşüren insanla ilgili

29 HAFÎZ الحفيظ Koruyup gözeten ve dengede tutan kevnî

30 HAK الحقّ Fiilen var olan, mevcudiyeti ve ulûhiyyeti gerçek olan zâtî

31 HAKEM الحكم Son hükmü veren insanla ilgili

32 HAKÎM الحكيم Bütün emirleri ve işleri yerli yerinde olan zâtî

33 HÂLİK الخالق Takdirine uygun bir şekilde yaratan kevnî

34 HALÎM الحليم Acele ile ve kızgınlıkla muamele etmeyen insanla ilgili

35 HAMÎD الحميد Övülmeye lâyık zâtî

36 HASÎB الحسيب Kullarına yeten, onları hesaba çeken insanla ilgili

37 HAY الحيّ Ebedî hayatla diri zâtî

38 KĀBIZ القابض Rızkı tutan, canlıların ruhunu alan kevnî

39 KĀDİR القادر Her şeye gücü yeten, kudretli zâtî

40 KAHHÂR القهّار Yenilmeyen, yegâne galip zâtî

41 KAVÎ القويّ Her şeye gücü yeten, kudretli zâtî

42 KAYYÛM القيّوم Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kâinatı idare eden kevnî

43 KEBÎR الكبير Zâtının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu zâtî

44 KERÎM الكريم Fazilet türlerinin hepsine sahip zâtî

45 KUDDÛS القدّوس Her eksikten münezzeh zâtî

46 LATÎF اللطيف Yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan insanla ilgili

47 MÂCİD الماجد Şanlı, şerefli zâtî

48 MÂLİKÜ’l-MÜLK مالك الملك Mülkün sahibi kevnî

49 MÂNİ‘ المانع Dilemediği şeyin gerçekleşmesine müsaade etmeyen, kötü şeylere engel olan kevnî

50 MECÎD المجيد Şanlı, şerefli zâtî

51 MELİK الملك Görünen ve görünmeyen âlemlerin sahibi kevnî

52 METÎN المتين Her şeye gücü yeten, kudretli zâtî

53 MUAHHİR المؤخّر Geriye bırakan kevnî

54 MUĞNÎ المغني Zenginlik verip tatmin eden kevnî

55 MUHSÎ المحصي Her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen zâtî

56 MUHYÎ المحيي Can veren kevnî

57 MUÎD المعيد Tekrar yaratan kevnî

58 MUİZ المعزّ Yücelten, izzet ve şeref veren insanla ilgili

59 MUKADDİM المقدّم Öne alan kevnî

60 MUKĪT المقيت Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, bilip gücü yeten ve koruyan kevnî

61 MUKSİT المقسط Adaletle hükmeden insanla ilgili

62 MUKTEDİR المقتدر Her şeye gücü yeten, kudretli zâtî

63 MUSAVVİR المصوّر Şekil ve özellik veren kevnî

64 MÜBDİ’ المبدئ İlkin yaratan kevnî

65 MÜCÎB المجيب Dileklere karşılık veren insanla ilgili

66 MÜHEYMİN المهيمن Kâinatın bütün işlerini gözetip yöneten kevnî

67 MÜ’MİN المؤمن Güven veren, vaadine güvenilen insanla ilgili

68 MÜMÎT المميت Öldüren kevnî

69 MÜNTAKIM المنتقم Suçluları cezalandıran insanla ilgili

70 MÜTEÂLÎ المتعالي İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın zâtî

71 MÜTEKEBBİR المتكبّر Azamet ve yüceliğini izhar eden zâtî

72 MÜZİL المذلّ Alçaltan, zillet veren insanla ilgili

73 NÂFİ‘ النافع Fayda veren kevnî

74 NÛR النور Nurlandıran, nur kaynağı zâtî

75 RÂFİ‘ الرافع Yücelten, izzet ve şeref veren insanla ilgili

76 RAHÎM الرحيم Bağışlayan, esirgeyen zâtî

77 RAHMÂN الرحمن Bağışlayan, esirgeyen zâtî

78 RAKĪB الرقيب Gözetleyip kontrol eden insanla ilgili

79 RAÛF الرؤف Şefkatli zâtî

80 REŞÎD الرشيد Bütün işleri isabetli ve hedefine ulaşıcı, irşad edici zâtî

81 REZZÂK الرزّاق Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren kevnî

82 SABÛR الصبور Çok sabırlı insanla ilgili

83 SAMED الصمد Arzu ve ihtiyaçları sebebiyle herkesin yöneldiği ulular ulusu bir müstağni zâtî

84 SELÂM السلام Esenlik veren zâtî

85 SEMΑ السميع İşiten zâtî

86 ŞEHÎD الشهيد Her şeyi gözlemiş olarak bilen zâtî

87 ŞEKÛR الشكور Az iyiliğe çok mükâfat veren insanla ilgili

88 TEVVÂB التوّاب Kullarını tövbeye sevkeden ve tövbelerini kabul eden insanla ilgili

89 VÂCİD الواجد Dilediğini dilediği zaman bulan bir müstağni zâtî

90 VÂHİD الواحد Bölünüp parçalara ayrılmaması ve benzerinin bulunmaması anlamında tek zâtî

91 VÂLÎ الوالي Kâinata hâkim olup onu yöneten kevnî

92 VÂRİS الوارث Varlığının sonu olmayan zâtî

93 VÂSİ‘ الواسع İlmi ve merhameti her şeyi kuşatan zâtî

94 VEDÛD الودود Çok seven, çok sevilen insanla ilgili

95 VEHHÂB الوهّاب Karşılık beklemeden bol bol veren insanla ilgili

96 VEKÎL الوكيل Güvenilip dayanılan insanla ilgili

97 VELÎ الوليّ Yardımcı ve dost insanla ilgili

98 ZÂHİR الظاهر Varlığını ve birliğini belgeleyen birçok delilinin bulunması açısından âşikâr zâtî

99 ZÜ’l-CELÂLİ ve’l-İKRÂM ذو الجلال والإكرام Azamet ve kerem sahibi zâtî

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.