7. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri

7 Sınıf İngilizce dersleri içerisinde yer alan 7. Sınıf İngilizce 9. Ünite Environment Kelimeleri ve Türkçe anlamları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 7. Sınıf İngilizce 9. ünite kelimeleri listesi, alfabetik sıraya göre a’dan z’ye sıralanmıştır. 7. Sınıf İngilizce 9. ünite kelimeleri, 7. sınıf İngilizce MEB ve 7. sınıf İngilizce Bilim ve Kültür Yayınlarına ait ders kitaplarının her ikisinde de yer alan İngilizce kelimeler ve Türkçe anlamlarından oluşmaktadır.

7. Sınıf İngilizce 9. Ünite Environment Kelimeleri

İNGİLİZCE KELİME TÜRKÇE ANLAMI
affect etkilemek
agriculture tarım
another öbür, başka, ayrı, farklı
Arctic Kuzey Kutup bölgesi
atmosphere atmosfer, hava
balance dengelemek, denge
breathe nefes almak
bulb ampul
car exhaust araba egzozu
carelessly dikkatsizce
cause sebep, sebep olmak
chemical kimyasal
chew çiğnemek
choose seçmek
climate iklim
climate change iklim değişikliği
consumption tüketim
dangerous tehlikeli
deep derin
Deforestation ormanları tahrip etme
depletion tüketme, yok olma
destroy tahrip etmek
destruction tahribat
device cihaz, alet
dig kazmak
disease hastalık
disposable tek kullanımlık
earth kara, yeryüzü
eco-friendly çevre dostu
efficient etkili
endangered nesli tehlikede
environment çevre
environmental çevresel
exhaust egzoz, yormak, tüketmek
factory fabrika
forest ormanları tahrip etme
fume duman, duman çıkarmak
furniture mobilya, ev eşyası
giant çok büyük, devasa, kocaman
give harm zarar vermek
global warming küresel ısınma
greenhouse effect sera etkisi
gum sakız
habitat doğal ortam, yaşam alanı
handicapped engelli
harmful zararlı
health sağlık
heating ısıtma
hole delik, çukur
human insan
Hunting avlama, avcılık, avlanma
ice cap buzul, buz tabakası
immediately derhal, hemen
increaase artmak, çoğalmak
industry endüstri, sanayi
international uluslararası
item eşya
kill öldürmek
lightening aydınlatma
main başlıca, esas
melt eri(t)mek
member üye
mostly çoğunlukla, bilhassa
nature doğa
necessary gerekli
nuclear waste nükleer atık
ocean okyanus
organisation organizasyon, örgüt, kuruluş
Otherwise aksi takdirde
Overusing fazla kullanım
oxygen oksijen
ozone layer ozon tabakası
parking space park yeri
pesticide böcek ilacı
plant ekmek(ağaç vb)
poison zehir, zehirlemek
polar kutup
pollute kirletmek
pollution kirlilik
precaution önlem
prevent engellemek, önlemek
produce üretmek
product ürün
protect korumak
public transportation toplu taşıma
put on weight kilo almak
rainforest yağmur ormanı
ray ışın
rechargeable şarj edilebilir
recycle geri dönüştürmek
recycled geri dönüştürülmüş
Reduce azaltmak, eksiltmek, düşürmek
renew yenilemek
renewable yenilenebilir
responsible sorumlu
Reuse yeniden kullanmak
rise yükselmek, artış
rubbish çöp
serious ciddi
severely ağır, ciddi olarak
shovel kürek
soil toprak
solar energy güneş enerjisi
solution çözüm
sort out sınıflandırmak
species tür
suitable uygun
support desteklemek
supporter destekçi
surface yüzey
take action harekete geçmek
temperature ısı, sıcaklık, derece
threat tehdit, tehdit etmek
threaten tehdit etmek
throw atmak
toxin toksin, zehir
traffic jam trafik sıkışıklığı
use kullanmak
vehicle araç, taşıt
warm ısıtmak, ısınmak
waste israf etmek, israf, atık
water su, sulamak
weather condition hava durumu
wind energy rüzgar enerjisi
worldwide dünya çapında
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.